Våra policyer

Kvalitetspolicy

Vi tillhandahåller den kunskap och de resurser som krävs för att genomföra ett uppdrag eller projekt till rätt kostnad, i rätt tid och med rätt kvalitet.

Våra medarbetare är vår viktigaste kvalitetsresurs.

Personalen är alltid uppdaterad med kurser och utbildningar för att möta de krav som finns samt att ständigt förbättra vår kvalitet. 

Vårt sätt att arbeta bygger på ansvar, pålitlighet, samråd och erfarenhetsåterförening.

Våra medarbetare är informerade om sina ansvarsområden med rättigheter och skyldigheter.

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy är att stödja ett resurssnålt, miljöanpassad entreprenad och vi strävar mot en långsiktig hållbar utveckling. Vårt byggande skall leda till hälsosamma entreprenader av god kvalitet enligt kundernas krav.

Vi minskar vårt avfall genom källsortering och ser till att det avfall vi producerar tas om hand på rätt sätt. I första hand använder vi produkter som är förnyelsebara. 

I möjligaste mån söker vi miljöcertifierade leverantörer av material. 

Genom god planering minimerar vi våra transporter. 

Arbetsmiljöpolicy

Vår arbetsmiljöpolicy är att planera och bedriva verksamhet på så sätt att vi får en bra arbetsmiljö som förhindrar ohälsa, tillbud och olycksfall. 

Varje medarbetare skall i det vardagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö samt följa beslutade regler och instruktioner.

Genom medarbetarnas engagemang ser vi till att använda rätt hjälpmedel för att lösa arbetsuppgiften på rätt sätt.

Arbetsledare ansvarar för att identifiera alla eventuella risker och faror på arbetsplatsen för att ta fram åtgärder som minimerar riskerna.

Arbetsledare håller sig ständigt uppdaterad med de lagar som påverkar företagets verksamhet.

Vi accepterar inte kränkande särbehandling i vårt företag.

Våra arbetsplatser skall vara drogfria.

Cookiepolicy

Läs mer här om år cookie-policy för webbplatsen.